กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ระดับชั้น ปวช.1-3 รอบเช้า วันอังคารที่ 9 มี.ค. 64

          วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 – 3 รอบเช้า 

จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  วันอังคารที่ 9  มีนาคม  2564 


พิมพ์   อีเมล