กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ระดับชั้น ปวช.1-3 รอบบ่าย วันเสาร์ที่ 13 มี.ค. 64

          วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 – 3  รอบบ่าย

  ณ  พิพิธภัณฑ์สถานเจ้าสามพระยาสามพระยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564


พิมพ์   อีเมล