กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ระดับชั้น ปวช.1-3 รอบบ่าย วันเสาร์ที่ 13 มี.ค. 64

? ? ? ? ? วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ? 3? รอบบ่าย

? ณ? พิพิธภัณฑ์สถานเจ้าสามพระยาสามพระยา? จังหวัดพระนครศรีอยุธยา?

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564


พิมพ์   อีเมล