Blog

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ระดับชั้น ปวช.1-3 รอบบ่าย วันเสาร์ที่ 13 มี.ค. 64

? ? ? ? ? วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ? 3? รอบบ่าย

? ณ? พิพิธภัณฑ์สถานเจ้าสามพระยาสามพระยา? จังหวัดพระนครศรีอยุธยา?

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ระดับชั้น ปวช.1-3 รอบเช้า วันอังคารที่ 9 มี.ค. 64

? ? ? ? ? วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ? 3 รอบเช้า?

จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน? ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ?

จังหวัดฉะเชิงเทรา? วันอังคารที่ 9? มีนาคม? 2564?

การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2562

การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2562
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ในปีการศึกษา 2562 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ยกเลิกการจัดสรรวงเงิน สำหรับการให้กู้ยืมเงินในลักษณะที่ 1
(กยศ.เดิม)?สถานศึกษาสามารถบันทึกกรอบวงเงินผ่านระบบ e-Studentloan ได้ทันที เนื่องจากจะไม่มีการจัดสรรวงเงิน
ทั้งนี้ การบันทึกกรอบต้องไม่เกินค่าเล่าเรียนที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริงและไม่เกินขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
?
อนึ่ง สำหรับการจัดทำสัญญากู้ยืมเงินและแบบลงทะเบียนเรียน สามารถดำเนินการได้?ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562
เป็นต้นไป

?
การให้กู้ยืมปีการศึกษา 2562
?
1.?ระเบียบ และประกาศสำหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2562?...คลิก?
2.?คู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ?ประจำปีการศึกษา 2562?...คลิก?

3. เรื่องที่กองทุนแจ้งให้สถานศึกษาทราบ

?-??แนวปฏิบัติในการให้กู้ยืมลักษณะที่ 1 (กยศ. เดิม) ปีการศึกษา 2562??...คลิก???

?- ?แนวปฏิบัติในการยื่นกู้ของผู้กู้ยืมเงินรายเก่า ปีการศึกษา 2562? ...คลิก

?-? แบบคำขอกู้ยืมเงิน (กยศ.101) สำหรับปีการศึกษา 2562 ...?คลิก

?-? การเปิดระบบ e-Studentloan ปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้กู้ยืมและสถานศึกษา?...คลิก??

?-? การโอนเงินค่าครองชีพสำหรับการให้กู้ยืมลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) ปีการศึกษา 2562 ...คลิก

-??รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถดำเนินการขั้นตอนตรวจสอบแบบลงทะเบียน?ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เฉพาะระดับอุดมศึกษา)??ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน? 2562??

กองทุนขอประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่สามารถดำเนินการในขั้นตอนตรวจสอบแบบลงทะเบียนเรียน/?? แบบยืนยันจำนวนค่าเล่าเรียนฯ ในส่วนของการกู้ยืม ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) และ ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562?(คลิกเพื่อดูรายชื่อสถานศึกษา)

-?รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถดำเนินการขั้นตอนตรวจสอบแบบลงทะเบียน?ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (เฉพาะระดับอุดมศึกษา)?ข้อมูล ณ วันที่?13 พฤศจิกายน 2562

กองทุนขอประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่สามารถดำเนินการในขั้นตอนตรวจสอบแบบลงทะเบียนเรียน/ แบบยืนยันจำนวนค่าเล่าเรียนฯ ในส่วนของการกู้ยืม ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) และ ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562?(คลิกเพื่อดูรายชื่อสถานศึกษา)

-?รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถดำเนินการขั้นตอนตรวจสอบแบบลงทะเบียน?ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (เฉพาะระดับอุดมศึกษา)?ข้อมูล ณ วันที่ 20?ธันวาคม 2562?

กองทุนขอประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่สามารถดำเนินการในขั้นตอนตรวจสอบแบบลงทะเบียนเรียน/ แบบยืนยันจำนวนค่าเล่าเรียนฯ ในส่วนของการกู้ยืม ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) และ ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาทึ่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม) ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562?(คลิกเพื่อดูรายชื่อสถานศึกษา)?


4.?รายชื่อสถานศึกษา ที่ยังมิได้ นำส่งสัญญากู้ยืมเงินกองทุน กยศ.?(Update ณ?วันที่?30 พฤศจิกายน 2562?)?...?คลิก?


5.?การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...คลิก??


6. รายชื่อสถานศึกษาที่ส่งเอกสารการกู้ยืมปีการศึกษา 2561 - 2562 ผิดที่??...?คลิก???


7.?รายชื่อสถานศึกษาที่ยังดำเนินการในระบบ?e-Studentloan สำหรับภาคเรียนที่ 1/2562 ไม่ครบถ้วน?...?คลิก?


?

ช่องทางติดต่อสื่อสารสำหรับสถานศึกษา

บริการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการให้กู้ยืม

?

บริการตอบข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการส่งเอกสารสัญญา?? ?

  • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร ...คลิก???

กยศ. เพิ่มช่องทางใหม่ ให้ผู้กู้ยืม สามารถตรวจสอบข้อมูล กยศ. และชำระเงินกู้ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้กู้ยืมเงินเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น ด้วยการเพิ่มช่องทางใหม่ที่สามารถใช้บริการได้อย่างครบวงจร โดยสามารถตรวจสอบข้อมูล กยศ. และชำระยอดเงินกู้ ได้ทันที ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการจากผู้กู้ยืมเงินแต่อย่างใด

ทั้งนี้ สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ประสงค์ใช้บริการผ่านช่องทางใหม่ มีข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ดังนี้

ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ?ผู้กู้ยืมเงิน? ตกลงและยอมรับว่า ภายหลังจาก ผู้กู้ยืมเงินได้ทำการยืนยันตัวตน และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการผ่าน แอปพลิเคชันเป๋าตัง แล้ว ถือว่า ผู้กู้ยืมเงินตกลงและยอมรับให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ?กยศ.? ในการเปิดเผย แลกเปลี่ยน ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ ผู้กู้ยืมเงินมีอยู่กับกองทุน เช่น ยอดเงินกู้คงเหลือ ดอกเบี้ยสะสม วันครบกำหนดชำระ ข้อมูลชำระเงินล่าสุด เป็นต้น เพื่อเชื่อมต่อข้อมูล และเป็นช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้กู้ยืมเงินสำหรับการชำระเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่?Line@กยศ. หรือ โทร. 02-016-4888

?

ช่องทางดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง?

App Store:?https://itunes.apple.com/au/app/paotang/id1324902182?mt=8

*รองรับโทรศัพท์มือถือในระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชัน 9.0 ขึ้นไป?

?

Play Store:?https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ktb.customer.qr&hl=th

*รองรับโทรศัพท์มือถือในระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 4.4 ขึ้นไป

?

?

ปิดบัญชี ลดเงินต้นทันที 3%

  • ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และการชำระเงินคืนกองทุน พ.ศ.2561...คลิก??? (ให้ใช้บังคับกับการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป)

    ?

?

หากมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทร 0 2016 4888 กด 9 หรือต่อ 550-580

หรือช่องทาง?LINE@กยศ.?

?LINE@กยศ.

?

?กยศ. ปรับสัญญายอมประนีประนอมในศาล ช่วยผู้กู้ที่ถูกฟ้องคดี ขยายเวลาผ่อนชำระ ลดเบี้ยปรับ 75%?

?กยศ. ปรับสัญญายอมประนีประนอมในศาล ช่วยผู้กู้ที่ถูกฟ้องคดี

ขยายเวลาผ่อนชำระ ลดเบี้ยปรับ 75%?

?

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปรับเงื่อนไขสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยมีการขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้สูงสุด 15 ปี พร้อมลดเบี้ยปรับ 75% เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ที่ถูกดำเนินคดี และมีภาระหนี้ค้างชำระจำนวนมาก?

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า ?กองทุนได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้จนถึงขั้นถูกบอกเลิกสัญญาและดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งหากผู้กู้ยืมที่ถูกดำเนินคดีในปี 2562 ทำสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาล กองทุนจะลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 75? ? ของเบี้ยปรับที่มีอยู่ ณ วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความ แต่การลดเบี้ยปรับนั้น มีเงื่อนไขว่าผู้กู้ยืมที่ตกลงทำสัญญาแล้วต้องไม่ผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป หากผู้กู้ยืมผิดนัดงวดใดงวดหนึ่ง? จะนำส่วนลดเบี้ยปรับกลับเข้ามาเป็นหนี้ตามคำพิพากษาทันที ทั้งนี้ กองทุนให้โอกาสผู้กู้ในการผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน 15 ปี นับแต่วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความขึ้นกับจำนวนทุนทรัพย์ (เงินต้น ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ) คงเหลือ ณ วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ดังนี้??

  • ทุนทรัพย์ไม่เกิน 250,000 บาท ให้ผ่อนชำระไม่เกิน 9 ปี
  • ทุนทรัพย์มากกว่า 250,000 บาท แต่ไม่เกิน 400,000 บาท ให้ผ่อนชำระไม่เกิน 12 ปี ?
  • ทุนทรัพย์มากกว่า 400,000 บาทขึ้นไป ให้ผ่อนชำระไม่เกิน 15 ปี

การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่มีหนี้ค้างชำระจำนวนมากให้สามารถผ่อนชำระหนี้ตามความสามารถได้ต่อเนื่องโดยต้องไม่ผิดนัดชำระหนี้อีก และเป็นการสร้างวินัยให้กับผู้กู้ยืม โดยหลังจากที่ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแล้ว ผู้กู้ยืมจะต้องชำระเงินทุกเดือนตามที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้กู้ยืมยังผิดนัดชำระหนี้หรือค้างชำระหนี้อีก นอกจากจะไม่ได้รับส่วนลดเบี้ยปรับแล้ว กองทุนจะทำการบังคับคดีต่อไปในอนาคต หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่?Line@กยศ.คดีและบังคับคดี หรือโทร 0 2016 4888? ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด

วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ
111 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Contact : 0-2861-0790-4
E-mail : mpbac@mpbac.ac.th
Website : mpbac.ac.th
Facebook : facebook.com/mpbac.ac.th

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png8.png9.png0.png2.png3.png
Today333
This week4636
This month22898
Total89023

Who Is Online
10
Online

© 2018 วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ.